Centrum Treningowe Wojakowskich
w zakresie rozwoju pamiêci koncentracji uwagi
i inteligencji
, mgr Ma³gorzata Poznañska-Gola
25-007 Kielce, ul. Obroñców Westerplatte 18/8; tel. 041 361 31 38, 0 609 718 579

Rezultatem treningu jest m.in:
 • uzyskanie przez ucznia metody efektywnego uczenia siê
 • znaczna poprawa w zakresie logicznego i abstrakcyjnego my¶lenia oraz analizy i syntezy
 • rozwój postrzegania i zapamiêtywania wielozmys³owego
 • rozwój pamiêci trwa³ej i krótkoterminowej wraz z umiêjêtno¶ci± selektywnego zapamiêtywania materia³u
 • wyæwiczenie koncentracji uwagi i jej podzielno¶ci
 • w ramach kursu: kurs szybkiego czytania (czterokrotne zwiêkszenie szybko¶ci czytania z pe³nym zrozumieniem)
 • oddzielne dwudziesto-godzinne intensywne kursy szybkiego czytania zwiêkszenie szybko¶ci czytania do 1500 - 4000 s³ów/min.
 • zapraszamy dzieci dyslektyczne
  z problemami w nuce
  (dysharmonia funkcji poznawczych)
 • wykorzystanie: jêzyki obce,
  przedmioty humanistyczne, itp.
 • pomoc w rehabilitacji
na kursy zapraszamy:

dzieci
m³odzie¿
studentów
osoby pracuj±ce