Centrum Treningowe Wojakowskich
w zakresie rozwoju pamiêci koncentracji uwagi i inteligencji
mgr Ma³gorzata Poznañska-Gola
25-007 Kielce, ul. Obroñców Westerplatte 18/8; tel. 041 361 31 38, 0 609 718 579